Συνολική ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) κατά τη διάρκεια ενός μήνα, από μετρήσεις που πραγματοποιούνται στους σταθμούς του ΕΔΗΕ. Για τον τρέχοντα μήνα το γράφημα παρουσιάζει την μηνιαία ενέργεια μέχρι την τρέχουσα ημέρα.
Σταθμός: Έτος: Τύπος:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής