Συγκριτικό γράφημα των μετρήσεων της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) κατά τη διάρκεια μίας ημέρας σε δύο επιλεγόμενους σταθμούς του ΕΔΗΕ και για επιλεγόμενο διάστημα μέχρι 10 ημέρες.
Ημερομηνία από: Ημερομηνία μέχρι:
Σταθμός 1: Σταθμός 2: Τύπος:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής