Συγκριτικό γράφημα ωριαίων τιμών της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) από μετρήσεις, δορυφορικές εκτιμήσεις και προγνώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών.
Σταθμός:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής