Εκτιμώμενη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) για τις περιοχές των σταθμών του ΕΔΗΕ για κάθε ώρα της ημέρας και για τις επόμενες 72 ώρες. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μετεωρολογικού μοντέλου.
Σταθμός:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής