Μετρήσεις

 • Ημερήσια διακύμανση

  Ροή της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, από μετρήσεις που πραγματοποιούνται στους σταθμούς του ΕΔΗΕ με συχνότητα ενός λεπτού. Για την τρέχουσα ημέρα το γράφημα παρουσιάζει τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο.

 • Ημερήσιες τιμές ενέργειας

  Συνολική ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, από μετρήσεις που πραγματοποιούνται στους σταθμούς του ΕΔΗΕ. Για την τρέχουσα ημέρα το γράφημα παρουσιάζει την ημερήσια ενέργεια μέχρι τώρα.

 • Μηνιαίες τιμές

  Συνολική ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (Wh m-2) κατά τη διάρκεια ενός μήνα, από μετρήσεις που πραγματοποιούνται στους σταθμούς του ΕΔΗΕ. Για τον τρέχοντα μήνα το γράφημα παρουσιάζει την μηνιαία ενέργεια μέχρι την τρέχουσα ημέρα.

Προγνώσεις

 • Ωριαίες προγνώσεις 3μέρου

  Εκτιμώμενη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m-2) για τις περιοχές των σταθμών του ΕΔΗΕ για κάθε ώρα της ημέρας και για τις επόμενες 72 ώρες. Προέκυψε από προσομοιώσεις με τη χρήση μετεωρολογικού μοντέλου.

Συγκρίσεις

 • Μετρήσεων δύο σταθμών

  Συγκριτικό γράφημα των μετρήσεων της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (Wm-2) κατά τη διάρκεια μίας ημέρας σε δύο επιλεγόμενους σταθμούς του ΕΔΗΕ και για επιλεγόμενο διάστημα μέχρι 10 ημέρες.

 • Μετρήσεων και υπολογισμών πρόσφατου 7ημέρου

  Συγκριτικό γράφημα ωριαίων τιμών της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας (W m -2) από μετρήσεις, δορυφορικές εκτιμήσεις και προγνώσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής