Το Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας (ΕΔΗΕ) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Πράξη Ι, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Αττικής και Μακεδονίας Θράκης, και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με μετρήσεις από επίγειους σταθμούς, εκτιμήσεις από δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, και την παροχή προγνώσεων σε ορίζοντα 3 ημερών. Το σύστημα υποστηρίζεται από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για περίοδο περίπου 10 ετών από το 2002. Τα προϊόντα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σε ιστοσελίδες προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το έργο συνδυάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από ένα οργανωμένο δίκτυο σταθμών, με δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δορυφορικά δεδομένα των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και υπολογισμούς με μοντέλα, οδηγώντας στην παραγωγή χαρτών και γραφημάτων αποτύπωσης της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα σε λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα, καθώς στην καθημερινή ολιγοήμερη πρόγνωση των επιπέδων ηλιακής ενέργειας.

Κατά την εκπόνηση του έργου συνδυάστηκαν η επιστημονική γνώση από τρία Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο, Πατρών και Καποδιστριακού) με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση σε σύγχρονες τεχνολογίες των ιδιωτικών φορέων ALTEC και DRAXIS, με πολυετή δραστηριότητα σε θέματα αιχμής περί την ενέργεια και το περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι τα προϊόντα του έργου να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό και την εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγικότητας μονάδων και διατάξεων παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Χάρτες

Κλιματολογίας, Πραγματικού Χρόνου, Πρόγνωσης.

Γραφήματα

Μετρήσεις, Προγνώσεις, Συγκρίσεις.

Λίστα Σταθμών

Πληροφορίες σταθμών μετρήσεων.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής